Belangrijke stap gezet in centrumontwikkeling Den Dungen

College besluit tot sloop Blauwe Scholk
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft besloten om De Blauwe Scholk in Den Dungen te slopen. Daarmee wil zij een einde maken aan de veiligheidsrisico’s die het pand momenteel met zich meebrengt voor de omgeving. Als gevolg van langdurige leegstand is De Blauwe Scholk in slechte staat. Daarnaast is er sprake van een geurcirkel van een naastgelegen agrarisch bedrijf. Hierdoor is het gebouw onverkoopbaar en zijn de gebruiksmogelijkheden nihil.

Herontwikkeling

In het kader van de door de gemeenteraad vastgestelde bezuinigingsopgave, worden leegkomende gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk afgestoten en verkocht. Gezien de ligging in het centrum van Den Dungen is De Blauwe Scholk interessant voor herontwikkeling. Verkoop is tot nu toe echter niet mogelijk geweest vanwege een geurcirkel die deels over De Blauwe Scholk loopt en het ontbreken van een overkoepelende visie. Nu worden de voorwaarden geschapen voor een passende herontwikkeling. Wel stelt het college dat een nieuw project in stijl moet zijn met de huidige Blauwe Scholk. Op die manier doet zij recht aan het beeldbepalende gebouw. Nog bekeken moet worden of een deel van de gevel kan worden behouden, of dat deze uiteindelijk ook wordt gesloopt. Er wordt zo spoedig mogelijk gestart met een plan voor deze locatie.

Geschiedenis

De Blauwe Scholk is tot en met 2014 in gebruik geweest voor diverse maatschappelijke doeleinden, zoals school, kinderdagverblijf en dansschool. Deze maatschappelijke activiteiten zijn, conform het gemeentelijke beleid, bij het gereed komen van de Litserborg daar naartoe verplaatst. Vanaf 2014 staat De Blauwe Scholk leeg.

“Wonen op de Donk”

Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de “Visie Ruimtelijke ontwikkeling Den Dungen” vastgesteld. Dit is een overkoepelende visie op het hele centrumgebied van het dorp. Hierin valt niet alleen een herontwikkeling van locatie De Blauwe Scholk, maar ook de inrichting van het omliggende gebied. Aan de gemeente is inmiddels een stedenbouwkundig (concept)plan onder de naam “Wonen op de Donk” voor de bouw van een aantal woningen aan de westkant van Den Dungen voorgelegd. Ook dit plan sluit aan op de visie. Het voorziet in de sloop van de opstallen van het agrarisch bedrijf op Donksestraat 19 waardoor de geurcirkel van het bedrijf komt te vervallen. Hierdoor wordt een plan voor De Blauwe Scholk en de bouw van nieuwe woningen aan de westkant van het dorp mogelijk.
Frans van Grinsven, indiener van het plan “Wonen op de Donk”, gaat op korte termijn een dialoog met de omgeving aan op basis van een concept ontwerp. Pas daarna neemt het college een besluit over het plan en een uitwerking daarvan.

 

Lees meer over de gebiedsvisie Den Dungen