Gemeente doet extra onderzoeken naar Blauwe Scholk

Het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel gaat de komende maanden benutten om versneld bouwkundig, cultuurhistorisch en verkeerskundig onderzoek te doen naar de situatie rond De Blauwe Scholk in Den Dungen. De voormalige school staat al jaren leeg en er zijn veiligheidsrisico’s door achterstallig onderhoud. In het eerste kwartaal van 2021 moet duidelijk worden of en onder welke voorwaarden op de locatie woningen komen.

De bouwtechnische en cultuurhistorische status van het pand levert belangrijke informatie op voor het college. Die informatie is nodig om alle belangen goed te kunnen wegen. In het eerste kwartaal van 2021 moet duidelijk worden of op de locatie van de Blauwe Scholk woningen worden ontwikkeld en zo ja, wat daarvoor dan de kaders en randvoorwaarden moeten zijn. Dat is conform de aangenomen motie van de gemeenteraad over De Blauwe Scholk.

Zorgvuldig proces voor goede centrumontwikkeling

Wethouder Ed Mathijssen: “Het college van B&W volgt een zorgvuldig proces in het belang van een goede centrumontwikkeling voor Den Dungen. Dat hebben we al gedaan bij de totstandkoming van de Centrumvisie Den Dungen, toen inwoners en ondernemers volop mochten meedenken in het voortraject. Die zorgvuldigheid houden we vast met de onderzoeken die we in de komende periode gaan doen.”

Geluiden uit samenleving gehoord

Op 8 oktober kreeg de gemeenteraad in de raadsvergadering een petitie aangeboden met ruim 1000 handtekeningen voor behoud van De Blauwe Scholk. Wethouder Lianne van der Aa. “We hebben de geluiden uit de samenleving gehoord en nemen ze heel serieus. De Blauwe Scholk is tenslotte een markant pand in Den Dungen, waar inwoners herinneringen aan hebben. Daarom maken we als college begin volgend jaar een afweging, waarbij we zowel de centrumvisie Den Dungen, de uitkomsten van de onderzoeken als de reacties uit de Dungense samenleving meenemen.”

Verkoop leegstaande gebouwen is beleid

De Blauwe Scholk is in het verleden in gebruik geweest voor diverse maatschappelijke activiteiten. Die zijn verplaatst naar de Litserborg. Vanaf 2014 staat De Blauwe Scholk daarom leeg. Gemeentelijk beleid is dat leegkomende gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk worden afgestoten en verkocht. Gezien de ligging in het centrum van Den Dungen is De Blauwe Scholk interessant voor herontwikkeling.
De ontwikkeling van de locatie van de Blauwe Scholk is een onderdeel van de Centrumvisie Den Dungen, die in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de visie komt zowel de locatie De Blauwe Scholk als de inrichting van het omliggende gebied aan de orde. Bij dit omliggende gebied hoort onder andere het plan ‘Wonen op de Donk’, dat gaat over de bouw van een aantal woningen aan de westkant van Den Dungen.

 

 

 

Foto: Brigitte Mulders