Gemeente komt met nieuwe richtlijnen voor uitkeren coronacompensatie

Nog 697.000 euro beschikbaar

Het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel heeft richtlijnen opgesteld voor de uitkering van coronacompensatie aan organisaties uit de gemeente. In totaal ontving Sint-Michielsgestel van de rijksoverheid 1,2 miljoen euro om de gevolgen van de coronacrisis voor organisaties als verenigingen en (culturele) instellingen te kunnen compenseren. Daarvan is nu nog bijna 7 ton over.

Net als andere gemeenten heeft Sint-Michielsgestel van de rijksoverheid geld ontvangen om de gevolgen van de coronacrisis te kunnen compenseren. Het rijk heeft aan de gemeente in 2020 op drie momenten compensatie toegekend voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. Die compensatie is verstrekt via de algemene middelen in het gemeentefonds of via specifieke uitkeringen. Elke compensatie is door het rijk gespecificeerd voor een bepaald doel. Begin 2021 verwacht de gemeente opnieuw een extra compensatie.

Duidelijke richtlijnen zorgen voor transparantie

Het college vindt het volgens burgemeester Han Looijen belangrijk dat het geld consistent en zorgvuldig wordt besteed. “We hebben daarom medio vorig jaar al een aantal uitgangspunten vastgesteld. Nu de coronaspaarpot nog goed gevuld lijkt, maar we verwachten dat nog veel partijen een beroep doen of gaan doen op deze gelden, leek het ons goed om duidelijke richtlijnen op te stellen. Daarmee zorgen we ervoor dat het geld alleen ingezet kan worden waar het voor bedoeld is en dat we organisaties ook daadwerkelijk kunnen helpen als dat nodig is. Met duidelijke richtlijnen maken we ook helder en transparant hoe we het geld uitgeven en wanneer organisaties er een beroep op kunnen doen.”
Het college heeft de volgende richtlijnen vastgesteld voor coronacompensatie:

 • Middelen zijn en worden ingezet voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld;
 • Er wordt niet meer gecompenseerd dan vanuit het rijk beschikbaar is gesteld;
 • Er vindt alleen compensatie plaats op basis van een concreet en onderbouwd verzoek op basis van de volgende aspecten:
  o Financiële onderbouwing en prognose van situatie van komende periode/jaar passend bij de omvang van de compensatie;
  o Al ondernomen acties om de inkomsten te verhogen of de kosten te verlagen;
  o Bijdragen aan gemeentelijke doelen en relatie met het maatschappelijk belang;
 • We vragen niet actief uit bij organisaties om hiervoor een verzoek te doen;
 • Indien het plafond van het beschikbare budget is bereikt, dan wordt het verzoek afgewezen;
 • Niet ingezette middelen worden gebruikt voor noodzakelijke coronakosten waarvoor geen compensatie vanuit het rijk komt;
 • Reeds opgelegde facturen worden niet verrekend met de compensatie. Organisaties kunnen onder voorwaarden uitstel van betaling blijven aanvragen.
 • Toekenning van corona-compensatie vraagt een collegebesluit.

Aanvraag indienen

Dit betekent dat je alleen in aanmerking komt voor coronacompensatie als de gemeente voor jouw organisatie een vergoeding ontvangt vanuit het Rijk en je een goed onderbouwde aanvraag indient (zie de 3e bullit). Je kunt de aanvraag met onderbouwing indienen via gemeente@sint-michielsgestel.nl. Wij zorgen dat jouw aanvraag in behandeling wordt genomen en nemen contact met je op.

Eerdere uitgangspunten blijven van kracht

Wethouder Ed Mathijssen (Financiën): “Verder blijven dus de eerder gemaakte afspraken van kracht. Zoals het uitgangspunt dat we alleen gebruik maken van de financiële rijksondersteuning en dus op dit moment geen aanvullende lokale financiële ondersteuningsmaatregelen inzetten. We compenseren dus niet buiten de coronagelden om. We hebben net een flinke bezuinigingsronde achter de rug en kunnen ons dat eenvoudigweg niet veroorloven. Hoe goed we ook begrijpen dat de nood voor sommige organisaties echt heel hoog is en hoe graag we het ook anders zouden willen.”