Ingrijpende maatregelen, maar sluitende begroting

Ondanks de tekorten die in aanloop naar de begroting 2021 ontstonden, presenteert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel toch een sluitende meerjarenbegroting. Hier zijn wel ingrijpende maatregelen voor nodig.

Maatregelen voor sluitende begroting

Door een aantal landelijke maatregelen werd het college voor de zomervakantie geconfronteerd met tegenvallers en rode cijfers in het Gestelse huishoudboekje. In 2024 zou het tekort zelfs oplopen tot meer dan 1 miljoen euro. Daar komen de toekomstige gevolgen van de coronacrisis nog bovenop. Reden voor het college om in te grijpen.

Maatregelen voor een sluitende begroting

Om toch een sluitende begroting te krijgen, stelt het college het volgende voor aan de gemeenteraad:

  • Alle voorgenomen investeringen taakstellend met 10% te verlagen;
  • Aanvullend hierop de onderwijsinvesteringen als opdracht aan de schoolbesturen (Bolster en Elde) nog eens met 10% te verlagen. De vraag aan de schoolbesturen is daarbij om niet alleen te kijken naar de kostenkant, maar ook naar mogelijkheden voor extra inkomsten.
  • De budgetten voor met name wegenonderhoud, innovatiesubsidie, duurzaamheid en communicatie te verlagen;
  • De voorgenomen investering voor sporthal De Run te laten vervallen en daarvoor in de plaats een onderhoudsbudget beschikbaar te stellen voor renovatie van deze sporthal en de locatie van BMC;
  • De noodzakelijke lastenverlichting voor afval en riolering te compenseren via de OZB;
  • De OZB extra te indexeren vanwege het in stand houden van de voorzieningen;
  • Verdere maatregelen te nemen, zoals onder andere renteontwikkeling, afschrijvingstermijn, bovenwijkse voorzieningen en verkopen van onroerend goed.

Ingrepen die pijn doen

“Waar dergelijke grote tekorten weggewerkt moeten worden, kan het niet anders dan dat dit gepaard gaat met ingrepen die pijn doen”, realiseert het college zich. “We hebben, zoals we in ons coalitieakkoord beloven, verantwoordelijkheid genomen en keuzes gemaakt. En ja, we realiseren ons heel goed dat die keuzes pijn doen. Afhankelijk van de waarde van woning moeten inwoners 3,5 tot 5,5% meer betalen voor ozb, riool en afval. Maar niets doen is geen optie.”

Bij de keuzes die het college gemaakt heeft, is het zoveel mogelijk overeind houden van maatschappelijke voorzieningen uitgangspunt geweest. “Juist die voorzieningen spelen namelijk een cruciale rol in de huidige en toekomstige leefbaarheid van onze dorpen”, geven burgemeester en wethouders aan.

Doorkijk voor komende periode

Het college houdt er nadrukkelijk rekening mee, dat deze bezuinigingsronde niet de laatste is geweest en dat in de toekomst opnieuw keuzes gemaakt moeten worden. “Wat precies het gevolg van corona zal zijn voor Sint-Michielsgestel is bijvoorbeeld nu nog niet te voorspellen. Dat er gevolgen zijn en dat ze ook een grote impact zullen hebben op onze inwoners, bedrijven en instellingen en daarmee op de financiën van de gemeente Sint-Michielsgestel, is wel zeker”, aldus wethouder Financiën Ed Mathijssen.

Met in het achterhoofd dat het waarschijnlijk is dat zich nieuwe tegenvallers aandienen, heeft het college ook nadrukkelijk gekeken naar de spaarpot ofwel de reserves van de gemeente. Die lopen namelijk terug. Niet verwonderlijk, geeft wethouder Mathijssen aan: “Ze zijn er juist om ze in slechte tijden in te kunnen zetten”.

Daarom wil het college naast de maatregelen die zijn getroffen om een sluitende begroting te kunnen presenteren, de reserves van de gemeente gaan verbeteren. Besloten is om de opbrengsten van de verkoop van gemeentelijke eigendommen te bestemmen voor twee doeleinden:

  1. Herstellen van de reserves / het eigen vermogen
  2. Sparen voor uitvoering van het IHP. Zo is er in de toekomst voldoende geld voor nieuwbouw van De Bolster en het Elde College.

Sparen voor de toekomst

“Eigenlijk doen we niks anders dan wat mensen thuis ook doen. Als ze weten dat er tegenvallers aankomen, of dat ze binnenkort veel geld nodig hebben voor bijvoorbeeld een nieuwe keuken, dan zorgen ze dat ze daarvoor geld opzij zetten. Sparen dus om problemen in de toekomst te voorkomen. Als college doen we dat ook. Dat hoort ook bij verantwoordelijkheid nemen.”

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel behandelt de begroting, met daarin de bezuinigingsvoorstellen, in de raadsvergadering van 29 oktober.