Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de omgevingsvisie ligt ter inzage

Het college van B&W heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vrijgegeven voor inspraak. In de NRD staan de kaders voor het toetsen van toekomstscenario’s voor de omgevingsvisie van Sint - Michelsgestel. De concept NRD ligt tot 28 oktober digitaal ter inzage. Iedereen heeft de gelegenheid om hier met een zienswijze op te reageren. Dat kan digitaal via https://ovisie-st-michielsgestel.ireporting.nl/oer
of schriftelijk via een brief aan de gemeente. De zienswijzen en adviezen die hieruit volgen, betrekken we bij het aanpassen van de NRD. Vervolgens wordt deze formeel vastgesteld. Hiermee liggen de kaders voor de omgevingseffectrapportage vast.
Liever analoog inzien? Dat kan. Er ligt een exemplaar op het gemeentehuis ter inzage. Kijk op onze website voor de actuele openingstijden.

Wat is een NRD?

Samen met inwoners, ondernemers, stakeholders en ketenpartners stellen we de omgevingsvisie op. Hierin komen de doelen en ambities voor de leefomgeving van Sint - Michelsgestel voor de lange termijn (2040). Om goede keuzes te kunnen maken voor de toekomst, kijken we ook naar de impact die de verschillende keuzes hebben op de omgeving. Dat doen we in een omgevingseffectrapportage (OER). Hierin wordt de impact op onder andere milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid meegenomen. Voordat we de impact gaan meten, bepalen we eerste welke aspecten aan bod komen in het OER. Dit staat beschreven in de NRD die nu ter inzage ligt.

Over de omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een visie voor een lange periode, tot 2040. In deze visie staan de grote onderwerpen uit de leefomgeving. Voorbeelden van onderwerpen zijn wonen, verkeer, natuur, landschap, gezondheid en economie. Omdat deze onderwerpen samen bekeken worden zijn er kansen voor verbindingen tussen de onderwerpen. Maar er moeten wel keuzes gemaakt worden. Niet alles kan namelijk zomaar overal. In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente wat zij met de omgevingsvisie wil bereiken. Dit heten ambities. Het laat zien wat Sint-Michielsgestel in 2040 wil zijn. Met deze ambities gaat de gemeente keuzes maken voor nieuw beleid.  De keuzes voor nieuw beleid worden op hoofdlijnen in de omgevingsvisie opgenomen. De hoofdlijnen zijn de belangrijkste kenmerken die nog niet in detail zijn uitgewerkt. Deze verdere uitwerking van de hoofdlijnen gebeurt nadat de omgevingsvisie klaar is en vast staat. Dat kan bijvoorbeeld in omgevingsprogramma’s en omgevingsplannen. Deze programma’s en plannen kunnen met meer detail duidelijk maken wat er op welke plek precies gaat gebeuren.
We doorlopen verschillende fasen om de omgevingsvisie op te stellen. In iedere fase is er ruimte voor inwoners, ondernemers, stakeholders en ketenpartners om mee te denken. In de eerste fase zijn de dromen opgehaald. We zijn nu bezig met het opstellen van de ambities. Daarna gaan we bouwen aan een concept omgevingsvisie, die we uiteindelijk in 2024 vast laten stellen door de gemeenteraad.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de speciaal hiervoor ingerichte pagina.  Je kunt je vragen over de omgevingsvisie of de NRD ook mailen naar Omgevingsvisie@Sint-Michielsgestel.nl