Persbericht: Uitdaging in financiën Sint-Michielsgestel

Jaarrekening en meicirculaire positief, toekomst minder rooskleurig

Een Jaarrekening met een plus van ruim 1,7 miljoen en een meicirculaire vanuit het Rijk die komende jaren voor een mooi resultaat zorgt. Toch is het beeld naar de toekomst toe minder rooskleurig dan het op het eerste gezicht lijkt, meldt het college van Burgemeester en Wethouders van Sint-Michielsgestel.

Sint-Michielsgestel heeft het jaar 2021 afgesloten met een jaarresultaat na bestemming van ruim € 1,7 miljoen. Omdat het in 2021 vanwege corona niet mogelijk was om al het voorziene beleid te realiseren, worden de incidentele budgetten die hiervoor beschikbaar waren overgezet naar 2022. Na aftrek van deze overhevelingen resteert een bedrag van ruim € 120.000 euro voor de vrije reserve.  

Toch begint het nieuwe college van Sint-Michielsgestel haar bestuursperiode met een flinke financiële uitdaging, geeft wethouder Financiën Peter Raaijmakers aan. “Het effect van de herverdeling van het gemeentefonds pakt weliswaar minder nadelig uit dan eerder aangegeven, maar de gevolgen zullen in meerjarig perspectief nog steeds aanzienlijk zijn voor onze gemeente. Vanaf volgend jaar krijgen we tonnen minder van het Rijk uit het gemeentefonds. Oplopend naar 2025 uiteindelijk zelfs € 1,1 miljoen per jaar. Verder is ook nog altijd sprake van de zogenaamde opschalingskorting. Deze heeft vanaf 2026 een negatief effect van ongeveer € 800.000 structureel op de gemeentebegroting. Tot slot laat het accres (de jaarlijkse mutatie in de omvang van het gemeentefonds) een stevige daling zien vanaf 2026. Wanneer het Rijk aan deze ontwikkelingen vast houdt, is het onvermijdelijk dat college en gemeenteraad keuzes moeten maken om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen overleggen in de tweede helft van dit jaar.”

Overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

In cijfers samengevat ziet de ontwikkeling van het begrotingssaldo voor de komende jaren er op dit moment als volgt uit:

 

Ontwikkeling begrotingssaldo
(x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

Begrotingssaldo na

2e bestuursrapportage 2021

736,6

819,2

846,8

835,9

1.335,3

Voorgestelde begrotingsmutaties:

         

- Resultaat 1e bestuursrapportage 2022, excl. herverdeling gemeentefonds

-277,9

-1.544,6

-2.146,7

-2.606,9

-3.317,7

- Herverdeling gemeentefonds

 

-221,2

-663,7

-1.106,2

-1.106,2

- Netto resultaat meicirculaire gemeentefonds

1.369,9

2.596,5

4.494,3

5.739,6

2.225,6

Begrotingssaldo na

1e bestuursrapportage 2022

1.828,6

1.649,9

2.530,7

2.862,4

-863,0

 

Afwegingen voor de Begroting 2023-2026

Na behandeling van deze 1e Bestuursrapportage gaat het college aan de slag om de Begroting 2023-2026 samen te stellen. “Nieuwe ontwikkelingen waarvoor een integrale afweging nodig is, nemen we daarbij mee. We zullen naast het tekort in meerjarig perspectief dat vanaf 2026 ontstaat ook andere komende investeringen goed moeten afwegen. Denk aan aankomende verplichtingen zoals wegenonderhoud, nieuwe onderwijshuisvesting en noodzakelijk onderhoud aan openbaar groen. Maar denk ook aan wensen vanuit het bestuursakkoord zoals het oplossen van verkeersknelpunten en investeringen in duurzaamheid en de leefbaarheid van onze dorpen. We zullen de budgetten in het Sociaal Domein goed tegen het licht moeten houden en waar mogelijk rekening moeten houden met de financiële risico’s die de huidige tijd met zich meebrengt. Zo zijn de gevolgen van de vluchtelingenproblematiek in ons land nog onzeker. Ook de op dit moment oplopende inflatie heeft mogelijk gevolgen voor de komende begroting, zowel als het gaat over de hoogte van onze uitgaven en investeringen als voor extra werkzaamheden die we wellicht moeten oppakken om getroffen inwoners te ondersteunen.”  

Het college zal de raad in deze afweging betrekken. “Dit zijn opgaven waarvoor we met elkaar aan de lat staan. College én gemeenteraad.”