Sint-Michielsgestel sluit laatste coalitiejaar in de plus

PERSBERICHT Ook in het laatste jaar van de huidige coalitie is de gemeente Sint-Michielsgestel erin geslaagd een sluitende meerjarenbegroting op te leveren. Dit ondanks een aantal landelijke maatregelen waardoor veel gemeenten in ons land in de rode cijfers belanden. Toch lijkt de toekomst ook voor Sint-Michielsgestel niet alleen maar positief. De herverdeling van het gemeentefonds lijkt de Gestelse gemeentekas veel geld te gaan kosten.

Wethouder Ed Mathijssen (Financiën): “Voor ons college stond en staat het leefbaar houden van onze dorpen centraal. Er is ons dan ook veel aan gelegen de voorzieningen in de dorpen op peil te houden. Voor deze begroting is dat gelukt door al in de kadernota de scherpe keuze te maken om geen nieuwe projecten op te pakken. We beperken ons tot onze wettelijke taken en het uitvoeringsprogramma van het college. Door die scherpe keuze zijn wij erin geslaagd om ook in het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen een sluitende begroting op te leveren. We schrijven zwarte cijfers en daar mogen we met elkaar best trots op zijn.”

In cijfers samengevat ziet dit er als volgt uit:

Begroting 2022 in cijfers

Puntjes op de i zetten

Het college gebruikt het laatste halfjaar van de bestuursperiode om de puntjes op de i te zetten. De belangrijkste aandachtspunten uit het coalitieakkoord zijn dan gerealiseerd. Verder is door het college ook nadrukkelijk gekeken naar de reserves. De inhoud van die spaarpot liep terug. Ed Mathijssen: “Eigenlijk is dat niet verwonderlijk, want een spaarpot heb je juist voor slechtere tijden. Toch zijn we blij dat we de neerwaartse spiraal konden doorbreken. De inhoud van onze spaarpot stijgt weer. Door nu te sparen voor grote uitgaven, kunnen we bijvoorbeeld te zijner tijd de vervanging van sporthal De Run in Berlicum bekostigen. Precies zoals de gemeenteraad besloten heeft.”   

Toch zorgen over de toekomst

Ondanks de mooie financiële cijfers, maakt het college zich toch zorgen over de toekomst. De herverdeling van het gemeentefonds lijkt Sint-Michielsgestel namelijk heel veel geld te gaan kosten. Volgens de laatste berekeningen zelfs 60 euro per inwoner. Vanaf 2026 zou de gemeente jaarlijks 1,8 miljoen minder uit het gemeentefonds krijgen.

Ed Mathijssen: “Als college willen wij een krachtig signaal afgeven aan én een beroep doen op het Rijk om de inwoners van Sint-Michielsgestel niet de dupe te laten worden van de herverdeling van het gemeentefonds. Als er elk jaar 1,8 miljoen minder in de gemeentekas vloeit, komen de voorzieningen in onze dorpen flink onder druk te staan. Dan wordt het een enorme klus om de leefbaarheid van onze dorpen overeind te houden. En dat geldt niet alleen voor ons, maar voor ongeveer 50 andere vergelijkbare gemeenten in ons land.”

De gemeenteraad vergadert op 21 oktober over de begroting

Je vindt de begroting via de raadsagenda.