Structureel sluitende begroting 2020 gemeente Sint-Michielsgestel

Investeringen in leefomgeving en voorzieningen

Het huishoudboekje van de gemeente Sint-Michielsgestel is op orde. De inkomsten en uitgaven van de gemeente bedragen in 2020 bijna 70 miljoen euro. Ondanks een afnemende economische groei en hoge uitgaven voor Jeugdzorg en Wmo blijft het college investeren in de leefomgeving en voorzieningen. De gemeenteraad neemt besluiten over de begroting in de vergadering van 24 oktober. Definitieve besluiten over de tarieven voor volgend jaar neemt de raad naar verwachting in de vergadering van december.

Structureel sluitende begroting

Wethouder Ed Mathijssen: “Als college staan we voor ruimte geven en verantwoordelijkheid nemen. Net als in heel veel andere gemeenten staan ook bij ons de financiën onder druk door grote uitgaven in jeugdzorg en WMO en tegenvallende inkomsten uit het gemeentefonds. Desondanks zijn we erin geslaagd om een structureel sluitende begroting op te stellen mét investeringen in onze leefomgeving en belangrijke voorzieningen. Ook het vroegtijdig betrekken van inwoners houden we hoog in het vaandel. Op deze manier kunnen we als gemeente het best inspelen op uitdagingen als de energietransitie en de stijgende uitgaven voor de zorg.”

Investeringen

De begroting bestaat uit vijf programma’s waarin is vastgelegd wat de gemeente het komende jaar gaat doen, hoe de voortgang wordt gemeten en hoeveel dat kost. Het college heeft een zogeheten dekkingsplan vastgesteld voor de periode 2019 – 2023. Zo vinden er in het programma duurzaamheid grootschalige rioolvervangingen plaats, waarin gelijktijdig het parkeren, de weginrichting en het groen worden aangepakt.
Op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling ligt de nadruk op het beheersen van de budgetten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Om de gemeente meer speelruimte te geven worden die budgetten bij elkaar gevoegd. Voor de leefomgeving wordt geïnvesteerd in onder meer de herinrichting van Beekveld en groenbeheer. Op het gebied van economie, toerisme en recreatie stelt het college geld beschikbaar voor ondernemerschap, de onderwijshuisvesting voor twee basisscholen in Den Dungen en het gemeenschapshuis Gemonde. In het programma ‘Ruimtegevend bestuur’ is extra budget opgenomen voor de aanpak van ondermijning.

Begrote baten/inkomsten 2020

Begrote baten/inkomsten 2020:

Rijksinkomsten gemeentefonds 38.338*
Overige 18.656
Lokale heffingen en belastingen 12.550
Totaal 69.543

Begrote lasten/uitgaven 2020 per programma:

Programma Lasten
Duurzaamheid 6.495*
Maatschappelijke ontwikkeling 31.901
Leefomgeving 16.177
Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport 4.854
Ruimtegevend bestuur 10.116
Totaal 69.543

*Bedragen x 1.000

Digitale begroting