Advies Nadere regels jeugdhulp en Nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Geacht college,

Bijgevoegd treft u het advies aan van de Adviesraad Sociaal Domein op Nadere regels jeugdhulp en Nadere regels maatschappelijke ondersteuning.

Met vriendelijke groet

Namens de Adviesraad Sociaal Domein,

J.M.W.M. Beelen

Advies Nadere regels

De Adviesraad is van mening dat de Nadere regels duidelijk en goed gestructureerd zijn. Beide documenten zijn helder geformuleerd en waar nodig van voorbeelden voorzien. De verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn belegd en toegewezen.

 Met betrekking tot de Nadere regels jeugdhulp worden de volgende opmerkingen gemaakt:

 1. Dossiervorming
  Als er aanspraak wordt gemaakt op jeugdhulp, worden gegevens vastgelegd. Als er wordt overgegaan op inzet van hulp wordt een dossier gevormd. In de nadere regels wordt hierop niet ingegaan. Het is van belang om helder te hebben wat door wie wordt vastgelegd en wie verantwoordelijk is voor de vastlegging. Dit mede om de voortgang van het behandelingstraject te kunnen volgen en evalueren.
   
 2. Eigenkracht en zorgplicht
  M.b.t. tot de jeugdhulp is er een zorgplicht voor de gemeente. Uitgangspunt in de Nadere regels vormt de eigenkracht en hetgeen mag worden verwacht van de eigen opvoeders. Hierbij wordt omschreven waarin door de gemeente kan worden voorzien indien de eigen draagkracht (tijdelijk) beperkt is. In de regels wordt echter niet ingegaan op situaties waarbij er wel een hoge (financiële) draagkracht bij de opvoeders aanwezig is en de oorzaak van de inzet van jeugdhulp noodzakelijk is als gevolg van problematiek die niet het kind zelf betreft. Denk bijvoorbeeld aan vechtscheiding, criminaliteit of huishoudelijk geweld van opvoeders. In hoeverre kunnen specifieke kosten bij de opvoeders in rekening worden gebracht? Denk bijvoorbeeld aan begeleide bezoeken door hulpverleners om samen met de kinderen naar een van ouders bij een vechtscheiding te gaan. Als de gemeente deze kosten in rekening brengt bij de opvoeders dient dit in de Nadere regels jeugdhulp te worden opgenomen 
   
 3. PGB
  In de nadere regels wordt ingegaan op het gebruik van PGB’s. Uitgangspunt is dat gebruikgemaakt wordt van ZIN. Het jeugdteam heeft hierin (vooraf) een toetsende rol naar de opvoeders. Deze vooraf toetsende rol ontbreekt (mogelijk) bij arts of specialist. Wordt voorkomen dat achteraf ouders PGB niet vergoed krijgen omdat men niet heeft voldaan aan de criteria die de gemeente hieraan stelt.
   
 4. Vormen van jeugdhulp
  In de nadere regels worden de diverse vormen van jeugdhulp beschreven. In complexe gezinssituaties is het soms gewenst om niet alleen de jeugdige maar het hele gezin te trainen en zelfs gedurende een korte periode in verblijf te nemen. Deze hulpvorm dient te worden toegevoegd.
   
 5. De nadere regels leggen de nodige (en ook wenselijke) verplichtingen op aan de verleners en gebruikers van jeugdhulp. Op een aantal plaatsen is niet duidelijk wie toetst of hieraan wordt voldaan en wat eventuele sancties zijn als de nadere regels niet worden nagekomen.

 

Met betrekking tot de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning worden de volgende opmerkingen gemaakt:

 1. Hoe wordt beoordeeld of de bewoner de kosten zelf kan dragen? Bij een langdurige maatwerkvoorziening wordt dit enkel bepaald door de medici of zijn er nog andere beoordelingen? Deze dienen in de nadere regels te worden opgenomen.
 2. Het is zinvol dat per inwoner, die gebruik maakt van de voorzieningen, er één contactpersoon beschikbaar is die over een breed veld aan hulp kan adviseren.
 3. Bij hulp in het huishouden kan gebruik gemaakt worden van extra inzet. Hier staat 8 uur per jaar. Dat is waarschijnlijk een schrijffout.
 4. Het toezicht op de geleverde kwaliteit is een verantwoordelijkheid van de aanbieders. Dit lijkt sterk op ‘’de slager die zijn eigen vlees keurt’’. De gemeente toetst slechts of er een klachtenregeling is voor de gebruikers van de geboden hulp. De adviesraad is van mening dat dit ontoereikend is en er een onafhankelijke kwaliteitstoets dient plaats te vinden.