De Rietstok Gemonde

Aan de Rietstok in Gemonde zijn plannen voor 22 ‘nul-op-de-meter’ woningen. Daarnaast zijn in het plan een aantal vrije bouwkavels opgenomen. Deze mogelijkheden worden vastgelegd in een bestemmingsplan. 

Ontwerpfase bestemmingsplan verlengd

Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor heeft in het voorjaar ter inzage gelegen. Op basis van zienswijzen en contact met de provincie Noord-Brabant is gebleken dat het ontwerpbestemmingsplan niet volgens de juiste procedure ter inzage heeft gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is aangepast en heeft voor de tweede keer ter inzage gelegen in het najaar van 2022. Het plan wordt in het najaar van 2023 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Zo gaat De Rietstok eruitzien

Het bouwplan ligt aan de rand van Gemonde, tussen de Rietstok en Twijnmeer. De bestaande woningen aan het begin van de weg Rietstok zijn bereikbaar via de Rietstok. De rest van Rietstok is voor langzaam verkeer. Er komt een nieuwe aansluiting op de Dorpstraat. In het plan is veel aandacht en ruimte voor groen, waterberging en een speeltuin. 

Tekening van de gewenste inrichting van de Rietstok, waarop de kavels, het groen en de wegen te zien zijn.

In het ontwerpbestemmingsplan zijn 20 rijwoningen (waarvan 7 goedkope koopwoningen), twee-onder-een-kapwoningen en 6 bouwkavels opgenomen. De rijwoningen zijn specifiek bedoeld voor starters op de woningmarkt. Voor alle woningen geldt een zelfbewoningsplicht voor de eerste vijf jaar. De woningen worden gebouwd volgens het MorgenWonen concept. Alle onderdelen van deze woningen worden in de fabriek gemaakt. Hierdoor is de bouwperiode op locatie veel korter en is er ook minder bouwverkeer nodig.