Bestemmingsplan Laar-Nieuw Laar voor vaststelling naar de gemeenteraad

In het gebied rond Laar en Nieuw Laar wordt al jarenlang gewerkt aan een verbetering van het woon- en leefklimaat. De uitgangspunten uit de in 2017 vastgestelde gebiedsvisie zijn nu uitgewerkt in een bestemmingsplan. Wethouder Lianne van der Aa (ruimtelijke ordening): “Het is een heel lang en vooral complex proces geweest. Verschillende belangen en wisselende wet- en regelgeving maakten het voor alle betrokkenen erg lastig. Ik ben heel blij dat we deze fase nu kunnen afsluiten. Dan kunnen we vervolgens gaan bouwen aan een mooi gebied waar het voor iedereen goed wonen en leven is.”

Besluit over het plan

De gebiedsvisie Laar-Nieuw Laar is in 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De mogelijkheden en regels voor dit gebied zijn nu vastgelegd in een bestemmingsplan. Het college van B&W heeft hier onlangs mee ingestemd. Eind december neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.

Verbetering van woon- en leefklimaat

Het gebied Laar-Nieuw Laar is een gebied met agrarische ondernemers die willen uitbreiden, stoppende ondernemers die hun stallen voor woningbouw inruilen en bewoners die zich zorgen maken over de leefbaarheid van het gebied. “Met dit plan denken we een groot probleem in het gebied op te lossen. Er worden stallen gesloopt, we faciliteren stoppende agrarische bedrijven door woningsplitsing mogelijk te maken en de bouw van ruimte voor ruimte woningen. Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in natuur- en landschapsontwikkeling.” De twee bedrijven die in het plan ruimte voor uitbreiding krijgen, kunnen dat alleen onder strenge voorwaarden doen.

Zienswijzen

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn een aantal zienswijzen ingediend. Deze zijn voornamelijk gericht op de mogelijkheden tot uitbreiding van de twee bedrijven. “De wet- en regelgeving op dit gebied is de afgelopen jaren veel veranderd. Vanwege de complexiteit is daarom ook extern advies ingewonnen,” aldus wethouder Van der Aa. In het bestemmingsplan blijft ruimte voor uitbreiding van de twee veehouderijen. “We hebben hierover veel gesproken met de initiatiefnemers en omwonenden. We willen de gebiedsvisie uitvoeren en houden ons aan de afspraken die we met de twee ondernemers gemaakt hebben. Er zijn strenge eisen verbonden aan uitbreiding van veehouderijen, die gelden ook in dit plan en voor deze ondernemers.”

Vervolg

De gemeenteraad neemt op 21 december een besluit over het bestemmingsplan. Na het besluit ligt het plan zes weken ter inzage. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, kunnen de initiatiefnemers aan de slag met hun plannen. Een bestemmingsplan is onherroepelijk als er geen beroep tegen het besluit wordt ingediend of na uitspraak door de Raad van State.