Opgave voor Theereheide: een nieuwe school, betaalbare woningen én ruimte voor natuur

Voormalig sportpark Heidelust en locatie De Bolster krijgen, als het aan het gemeentebestuur ligt, een nieuwe invulling. Eind 2020 stelde de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Theereheide vast. Bij de uitwerking van de gekozen scenario’s bleek echter dat deze niet realiseerbaar zijn. Onlangs ging de gemeente daarom met omwonenden in gesprek over twee varianten die wel als haalbaar uit de onderzoeken naar voren kwamen. Op basis van deze gesprekken en een verdere financiële doorrekening stelt het college van B&W voor om een nieuwe school op Heidelust en woningen op de Ericastraat te realiseren. In het voorstel is ruimte voor een nieuwe school in een groene omgeving en meer betaalbare woningen.

Voorstel bespreken op 21 december

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de vergadering op 21 december. Na besluitvorming kunnen de deelgebieden in samenspraak met de omgeving verder uitgewerkt worden.

Meest aantrekkelijke totaalplaatje

De twee haalbare mogelijkheden die aan omwonenden gepresenteerd zijn, komen neer op de keuze voor een school op de huidige locatie en woningbouw op Heidelust, of vice versa. Beide opties hebben hun eigen voor- en nadelen. “Alles overwegende levert het scenario waarin de school op Heidelust komt en we permanente woningen op de Ericastraat bouwen, het meest aantrekkelijke totaalplaatje op,” legt wethouder Lianne van der Aa (ruimtelijke ordening) uit. “Op deze manier benutten we de mogelijkheden van het gebied zo optimaal mogelijk. Het is een optelsom van ruimte voor waterberging en natuur, voldoende sociale woningbouw, een budgetneutrale gebiedsontwikkeling en tegemoetkoming aan de wensen van de omgeving en het schoolbestuur.”

Een school op palen vs. tijdelijke klaslokalen

Basisschool De Bolster is toe aan een nieuw schoolgebouw. Naast een nieuwe school op Heidelust is ook nieuwbouw op de huidige locatie onderzocht. De tweede optie zou sneller gerealiseerd kunnen zijn in verband met ruimtelijke procedures. “Maar ook de wensen van het schoolbestuur en de omgeving, leefbaarheid en de kosten spelen mee in onze afweging,” licht Peter Raaijmakers (onderwijshuisvesting en financiën) toe. Het schoolbestuur geeft aan de langere doorlooptijd voor lief te nemen en geeft de voorkeur aan een nieuwe school in een landschappelijke setting die past bij hun onderwijsvisie. Daarnaast blijken kosten voor nieuwbouw nagenoeg gelijk voor beide locaties. De hogere bouwkosten voor het bouwen op palen op Heidelust zijn weg te strepen tegen de kosten voor tijdelijke huisvesting bij nieuwbouw op de Ericastraat. “De vraag naar tijdelijke huisvesting van scholen is dusdanig toegenomen dat ook de prijzen fors gestegen zijn. Dat geeft een ander financieel plaatje.”

Voorbereidingskrediet

Na besluitvorming in de gemeenteraad worden de plannen voor een nieuw schoolgebouw voor De Bolster uitgewerkt. Om dit mogelijk te maken, vraagt het college de raad om een voorbereidingskrediet van € 600.000 beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen de advies- en ontwerpfase tot aanbesteding van de werkzaamheden worden doorlopen. Het schoolbestuur Stroomm treedt op als bouwheer van het project. De afspraken tussen het schoolbestuur en de gemeente worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het voorbereidingskrediet is onderdeel van de totaal geraamde investeringskosten en zal worden gedekt door de reserve investeringen onderwijshuisvesting. Het krediet staat los van de keuze voor de locatie van de school.

Waterberging en woningbouw

In de oorspronkelijke plannen werden zo’n 80 woningen en een schoolgebouw ingetekend op Heidelust. Maar het waterschap kan niet meegaan in de hoeveelheid bebouwing die in het gebied gepland was. We verwachten dat ook de provincie niet mee kan gaan. Wethouder Van der Aa: “Aan de ene kant wil je natuurlijk zoveel mogelijk woningen realiseren, want daar is veel vraag naar. Maar je moet ook rekening houden met waterberging, leefbaarheid en het type woningen dat past bij de huidige vraag.” In het nieuwe voorstel maken grondgebonden woningen in het duurdere segment plaats voor een groot aandeel aan sociale huur- en betaalbare koopappartementen. “Die woningen willen we realiseren op de vrijgekomen locatie aan de Ericastraat.” Op deze locatie is naar verwachting ruimte voor 35 tot 50 woningen. De opbrengst van de grondverkoop kan vervolgens ingezet worden voor de (natuur)ontwikkelingen op Heidelust.

Natuurpark met tijdelijke woningen

Minimaal de helft van Heidelust wordt ingericht als natuurpark. Dat draagt bij aan de biodiversiteit in de gemeente en is een klimaatvriendelijk alternatief ten opzichte van bebouwing. Het college wil hier ook voor een periode van maximaal 15 jaar tussen de 35 en 50 tijdelijke woningen plaatsen. Wethouder Sam Goossens (volkshuisvesting): “Daarmee beantwoorden we aan een grote vraag naar sociale woningen. Deze woningen kunnen er relatief snel staan en tegelijkertijd kan het park aangelegd worden. Nadere uitwerking doen we graag samen met een woningcorporatie, de school en omwonenden.” Ook voor de tijdelijke woningen geldt dat deze compact en op palen gebouwd moeten worden.

Uitwerking van plannen

Uit de gesprekken met omwonenden over de invulling van beide locaties is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Zo waren er veel vragen over tijdelijke woningen, het effect van water op de nieuwe woningen en huidige bebouwing en verkeersveiligheid. Na het raadsbesluit over de bijstelling van de visie en de nieuwe uitgangspunten, gaat de gemeente op zoek naar initiatiefnemers om de plannen te ontwikkelen. De gemeente zal samen met initiatiefnemers in gesprek gaan met omwonenden en andere belanghebbenden over de invulling van beide deelgebieden.