Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2019

Jaarverslag

1. Inleiding

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en regelgeving in het werkgebied van het Sociaal Domein. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit minimaal 7 en maximaal 13 leden inclusief een voorzitter. De Adviesraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleving van Sint-Michielsgestel.

Het jaar 2019 was een jaar van veel veranderingen binnen de Adviesraad Sociaal Domein. Begin 2019 zijn vijf nieuwe leden aangetreden in de Adviesraad. In de loop van het jaar zijn er echter ook drie leden afgetreden. Op dit moment heeft de Adviesraad negen leden. Hiermee is de Adviesraad goed op sterkte. Wel is er een vacature voor een notulist/secretaris.

In het jaarverslag 2019 worden achtereenvolgens de volgende punten besproken:

  • De werkwijze en samenstelling van de Adviesraad
  • De activiteiten
  • Conclusie en vooruitblik 2020.

 

2. Werkwijze en samenstelling

 Het werkgebied van het Sociaal Domein is erg breed. Het omvat de aandachtsgebieden Jeugdzorg, WMO en Participatie. Dit  betekent dat er een verdeling is gemaakt van taken en verantwoordelijkheden en dat  binnen het sociaal domein aandachtsgebieden zijn verdeeld. Per aandachtsgebied zijn 3 personen aangesteld. Deze personen stemmen met de overige leden af. Dit maakt ons werken effectief en efficiënt en zorgt voor verdieping van de inhoud.

 Om het advieswerk zo goed mogelijk te kunnen verrichten willen wij goed geïnformeerd zijn en blijven over wat er binnen onze gemeente speelt. Ook sluiten wij regelmatig aan bij  bijeenkomsten waarbij het sociaal domein op de agenda staat. Wij worden structureel geïnformeerd door de gemeente. Dat kan middels bijeenkomsten of op uitnodiging in onze vergadering.

De Adviesraad vergadert elke eerste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus.

 De samenstelling van de adviesraad

Naam

 

Aandachtsgebied

Truus van Kaam

Voorzitter

Jeugdzorg

Wilma Nooij

Lid

Jeugdzorg

Hans Beelen

Lid

Jeugdzorg

Yvonne Hendriks

Lid

WMO

Toon van den Berg

Lid

WMO

Frans Penninx

Lid

WMO

Danny Paans

Lid

Participatie

Jans Oosting

Lid

Participatie

Ans van Outersterp

Lid

Participatie

Vacature

Notulist

Algemeen

 3. Activiteiten 2019

Vergaderingen

De adviesraad heeft in 2019 negen maal een reguliere vergadering gehouden. In de vergadering van maart zijn wethouder Peter Raaymakers en twee medewerkers van het sociaal team aanwezig geweest. De regulier vergadering van mei is niet doorgegaan, omdat er die maand veel andere bijeenkomsten waren, waarbij wij als Adviesraad aanwezig waren.

Adviezen
 

Dit jaar heeft de Adviesraad vijf maal een onderbouwd advies gegeven. In een aantal gevallen waren we al in het conceptstadium bij een rapportage betrokken.De verordening sociaal domein 2020 was het meest omvattende stuk waar wij een advies over hebben gegeven

Betreft

Datum

Terugkoppeling gemeente

Concept verordening sociaal domein 2020

24-06-2019

 

Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023

23-09-2019

22-10-2019

Regiovisie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 en verder

21-10-2019

 

Verordening sociaal domein 2020

19-11-2019

 

Gezamenlijk doorontwikkelen, Advies over de toekomstige koers van de WSD

19-11-2019

 


Bezochte bijeenkomsten

Bij de volgende vijftien bijeenkomsten is telkens een delegatie van de Adviesraad aanwezig geweest.

Bijeenkomst

Organisator

Datum

Informatie bijeenkomst aanbesteding hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2020.

MijnGemeenteDichtbij

19-03-2019

De lokale monitor

Lokaal FNV De Meierij

09-04-2019

Project Klare Taal

MijnGemeenteDichtbij

24-04-2019

Informatie Integrale Verordening

MijnGemeenteDichtbij

08-05-2019

Café Doe (weer) mee Volwaardig Meedoen

MijnGemeenteDichtbij

08-05-2019

Vertrouwenspersoon WMO

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

14-05-2019

Rapportage Sociaal Domein 2e helft 2018

MijnGemeenteDichtbij

14-05-2019

Informatieavond 55 plus bewegen en gezondheid

MijnGemeenteDichtbij

27-05-2019

Informatief gesprek en interview met WSD

WSD

31-10-2019

Raadsinformatiebijeenkomst prototypen

WSD

26-06-2019

Regiovisie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Gemeenten in de regio Meierij en Bommelerwaard

08-10-2019

Opening jongerenhonk Den Dungen

Bint

17-10-2019

Informatie-uitwisseling met Bint

Bint

31-10-2019

Onafhankelijke Cliënt-ondersteuning

MijnGemeenteDichtbij

05-11-2019

Netwerkbijeenkomst Gelijk is Gelijk

Ieder(in) en VNG

3-12-2019

 
4. Conclusie en vooruitblik 2020

Door de komst van de nieuwe leden en het vertrek van een aantal andere leden was het een turbulent jaar voor de Adviesraad.  Het  jaar 2019 stond in het teken van veel veranderingen, maar we kunnen stellen dat de Adviesraad nu goed functioneert. Het aanstellen van een notulist/secretarieel medewerker is noodzakelijk en wordt als een gemis ervaren. We hopen dan ook dat begin 2020 deze functie ingevuld gaat worden.

Met het totaal van vijftien werkbezoeken, vijf onderbouwde en uitgebrachte adviezen en negen vergaderingen was het een redelijk druk jaar, maar door de inzet van de leden en de gekozen werkwijze van de Adviesraad hebben we onze taken goed kunnen uitvoeren.

We willen dat in 2020 en goed werkbaar convenant wordt afgesloten met daarin duidelijke afspraken over taken, verantwoordelijkheden en vergoedingen voor de Adviesraad.

Vooruitkijkend naar 2020 willen wij de ingeslagen weg voortzetten en zullen wij onze kennis op ons werkgebied vergroten en verdiepen. Hierdoor zullen wij in onze adviezen een nog beter gefundeerd oordeel kunnen geven. Onze intentie is om dat te blijven doen, gevraagd of ongevraagd.  

Adviesraad Sociaal Domein St. Michielsgestel

15 januari 2020