Laar – Nieuw Laar

In het gebied Laar-Nieuw Laar willen we een beter woon- en leefklimaat voor alle inwoners en ondernemers. Daarom zijn er gezamenlijk verbeterpunten en uitgangspunten opgesteld. Deze zijn vastgelegd en uitgewerkt in een gebiedsvisie (2017) en bestemmingsplan (2022). Hierin staan de mogelijkheden voor voortzetting van agrarische bedrijven, herbestemming van stoppende agrarische bedrijven, ruimte voor ruimte ontwikkelingen en woningsplitsing. Ook komt er ruimte voor natuur- en landschapsontwikkeling in het gebied.  

Persberichten over Laar - Nieuw Laar