Bestemmingsplan Rietstok Gemonde voor vaststelling naar gemeenteraad

De vraag naar woningen in onze gemeente is groot. Ook in Gemonde zijn de laatste jaren weinig woningen gebouwd. Wethouder Lianne van der Aa (ruimtelijke ordening): “We willen graag in al onze dorpen aan de slag met woningbouw. Als eerste kijken we naar inbreidingslocaties, dus binnen de bebouwde kom of dicht daar tegenaan. Dat moet ook van de provincie en in Gemonde is daar aan de Rietstok ruimte voor.” Het bestemmingsplan Rietstok Gemonde geeft ruimte aan 28 nieuwe woningen, waarvan een kwart voor starters. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vorig jaar ter inzage gelegen. Naar aanleiding van een aantal zienswijzen is het plan aangepast. Het bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Alleen langzaam verkeer door de Rietstok

Er zijn dertien zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. In een nota van zienswijzen is aangegeven hoe de gemeente met de reacties omgaat. Op een aantal punten is de onderbouwing geactualiseerd en zijn teksten verduidelijkt. De hoofdopzet van het plan is niet veranderd. De nieuwe woningen zijn straks bereikbaar via twee toegangswegen: over de bestaande weg de Rietstok en over een nieuwe ontsluitingsweg.

Uit nader onderzoek blijkt dat de bestaande weg te smal is voor gemotoriseerd verkeer. Daarom wordt deze weg vanaf het nieuwe plan alleen bestemd voor langzaam verkeer. De bestaande woningen aan het begin van de straat blijven wel bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Via de nieuwe ontsluitingsweg die aansluit op de Dorpstraat, kan gemotoriseerd verkeer het gebied in- en uitrijden. Ter hoogte van deze nieuwe kruising met de Dorpstraat wordt een snelheidsremmende maatregel getroffen.

Belangrijke toevoeging aan het woningaanbod in Gemonde

De Rietstok is al in 2011 in de structuurvisie opgenomen als woningbouwlocatie. Het plan is een belangrijke toevoeging aan het woningaanbod in Gemonde. In totaal komen er 28 woningen: 20 rijwoningen (waarvan 7 goedkope koop), 2 tweekappers en 6 vrije bouwkavels. De provincie en het waterschap kunnen instemmen met het bestemmingsplan. Met een bijdrage aan het Groen- en Cultuurfonds compenseert de ontwikkelaar de extra bebouwing.

Tekening van de gewenste inrichting van de Rietstok, waarop de kavels, het groen en de wegen te zien zijn.

Bestemmingsplanprocedure

Het bestemmingsplan wordt in oktober ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling ligt het plan nog zes weken ter inzage. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te dienen, is het bestemmingsplan onherroepelijk. De ontwikkelaar kan dan een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente om daadwerkelijk te starten met de ontwikkeling van de locatie.