Rioolvervanging Middelrode fase 4

Sinds 2020 werken we aan het riool in Middelrode. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast in de omgeving te minimaliseren. Per fase was de impact op de omgeving groot, maar we hebben een flink aantal zaken kunnen aanpakken. De hoofdriolering en straten zijn vernieuwd, woningen en verharding zijn afgekoppeld. Daarnaast heeft het groen een boost gekregen en is de openbare verlichting omgebouwd naar led-verlichting. Nu deze fasen zijn afgerond starten we vanaf 13 mei 2024 met de rioolwerkzaamheden van de 4e en tevens laatste fase. 

Nieuwe riolering

Zodra de laatste fase is afgerond is het riool voor een groot deel van de wijk vernieuwd. Ook is het regenwater afgekoppeld, hiervoor is een 2e leiding aangelegd. Het regenwater wordt dan niet meer afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar houden we zoveel als mogelijk vast in het gebied. Hiermee gaan we verdroging van de bodem tegen en verminderen we wateroverlast.  

Hulp bij het afkoppelen

In de wijk koppelen we het regenwater van het vuilwaterriool af. We bieden je de mogelijkheid om kosteloos de regenpijp aan de voorzijde van de woning af te laten koppelen. Bij interesse kun je contact opnemen met de heer J. Broeren van het team Beheer & Uitvoering via telefoonnummer (073) 553 11 42 of per mail J.Broeren@mijngemeentedichtbij.nl

Optimalisatie

In combinatie met de rioolwerkzaamheden optimaliseren we ook de inrichting van de wijk. Zo verwijderen we overtollige verharding en versterken we het groen. We vernieuwen de straat en passen verlichting aan naar led. Ook versterken we het 30km per uur gebied door extra drempels aan te leggen. De Zandstraat is ook opgenomen in deze fase. De inrichting van de straat is in goed overleg met de bewoners tot stand gekomen, waarbij invulling is gegeven aan veiligheid, snelheid, trillings- en geluidshinder. Ook voor de overige straten hebben bewoners de plannen kunnen bekijken tijdens een bijeenkomst in de Moerkoal, waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met vragen, opmerkingen en suggesties. 

Uitvoering en planning fase 4

De werkzaamheden staan gepland vanaf mei 2024 en duren naar verwachting tot en met het 1e kwartaal van 2025. De volgende straten zijn in de laatste fase opgenomen:

  • Driezeeg,
  • Zandstraat,
  • 1e en 2e Vijverstraat (inclusief achterpaden),
  • Christinastraat,
  • Irenestraat,    
  • Emmastraat

Behalve werkzaamheden aan het riool en de straat worden er ook werkzaamheden aan de kabels- en leidingen uitgevoerd. We doen dit in overleg met de nutsbedrijven om enerzijds het riool aan te kunnen leggen en anderzijds om het stroomnetwerk op de toekomst te hebben afgestemd. Zo komt er een extra elektriciteitshuisje naast het bestaande huisje in de 1e Vijverstraat (zijde Het Ven).

Op onderstaande schets zijn de straten aangegeven die in de 4e fase zijn opgenomen. We starten vanaf 13 mei 2023 in de Driezeeg met de rioolwerkzaamheden. Tegelijkertijd starten de nutsbedrijven met het verleggen van de kabels- en leidingen in de Zandstraat en de 1e Vijverstraat. 

Op het moment is de gemeente in overleg met de aannemer en de nutsbedrijven bezig om een werkvolgorde af te spreken. Hiermee is dan bekend welke straten volgen. Meer informatie hierover volgt snel. 

Wegafsluiting en omleiding

Om de rioolwerkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat het betreffende wegvak voor verkeer wordt afgesloten. De Driezeeg en de Zandstraat worden vanaf 13 mei 2024 gelijktijdig afgesloten en er zal een wegomleiding worden aangegeven. De Zandstraat voeren we gefaseerd uit om overlast te minimaliseren. 

Overlast

De werkzaamheden zijn grootschalig en langdurig. Omwonenden zullen overlast ervaren. De gemeente zal echter in samenwerking met de nutsbedrijven en de aannemer de overlast zoveel als mogelijk beperken.  

Meer informatie of nog vragen?

Zodra de werkzaamheden met de aannemer en nutsbedrijven zijn besproken volgt er een definitieve planning en werkvolgorde. Bewoners krijgen hierover bericht en worden per brief tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden en de noodzakelijke wegafsluitingen en omleidingen. 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de heer R. Llop van het team Beheer & Uitvoering via telefoonnummer (073) 553 12 22, of per mail R.Llop@mijngemeentedichtbij.nl.